Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu

PÕHIKIRI

 

I peatükk ÜLDSÄTTED

 

§1 Mõisted

(1)    Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi Liit) on Ida-Viru maakonna valdade ja linnade vabatahtlik ühendus, mis oma tegevuses lähtub avalikest huvidest.

(2)    Liit on tulu mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, millel on oma arveldusarved, pitsat ja sümboolika.

(3)   Liidu ametlik nimetus on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, lühendatult IVOL, inglise keeles on Liidu nimetus Association of Local Authorities of Ida-Viru County, lühend (ALAIVC).

(4)   Liidu asukohaks on Eesti Vabariik, Jõhvi vald.

(5)   Liit juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest, mittetulundusühingute seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, avaliku teenistuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

(6)   Liidu sees on moodustunud neli ajalooliselt väljakujunenud koostöö-regiooni, mis tegutsevad koostööleppe- või moodustatud MTÜ alusel:

1)      Keskregioon- (Jõhvi-, Kohtla-Nõmme-, Kohtla-, Mäetaguse- ja Toila vald ning Kohtla-Järve linn)

2)      Lõunaregioon- (Alajõe-, Avinurme-, Illuka-, Iisaku-, Lohusuu- ja Tudulinna vald)

3)      Idaregioon- (Narva-Jõesuu, Narva ja Sillamäe linn ning Vaivara vald)

4)      Kiviõli regioon- (Kiviõli linn, Aseri-, Sonda- ja Lüganuse vald).

 

II peatükk LIIDU EESMÄRK JA ÜLESANDED

 

§2 Liidu eesmärk

(1)   Liidu tegevuse eesmärgiks on maakonna omavalitsusüksuste ühistegevuse kaudu:

1)      maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine;

2)      demokraatliku otsustusprotsessi laiendamine;

3)      maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine;

4)      maakonna ja oma liikmete esindamine ja nende ühiste huvide kaitsmine;

5)      KOV üksuste koostöö edendamine;

6)      liikmetele seadusega ettenähtud ja lepingutega pandud  ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine;

7)      info kogumine, korrastamine ja säilitamine ning vahetamine oma liikmete ühiste huvide ja õiguste kaitsmiseks;

8)      rahvusvahelistes projektides osalemise korraldamine ja koordineerimine.

 

§3 Liidu ülesanded ja õigused

(1) Oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks liit:

1)      arendab koostööd maakonna valdade ja linnade vahel;

2)      arendab rahvusvahelist koostööd ja loob  sõprussidemeid teiste riikide omavalitsusüksustega ja – liitudega;

3)      korraldab ja koordineerib rahvusvahelistes projektides osalemist;

4)      esindab oma liikmeid kui tervikut suhetes riigiorganite, teiste isikute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

5)      kaitseb oma liikmete õigusi ja esindab neid vastavalt seadusandlusele;

6)      loob ja arendab liikmeid puudutavaid majandus-, haridus- ja kultuurisidemeid;

7)      teeb koostööd teiste era- ja avalik-õiguslike organisatsioonide ja üksik-isikutega;

8)      edastab informatsiooni liikmetele ja vajadusel nõustab liikmeid;

9)      korraldab ja vajadusel koordineerib maakondlikke ühisüritusi hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö alal ning  õpilasüritusi ja vabaajaüritusi;

10)  korraldab kohaliku omavalitsuse ametnike ja töötajate koolitamist ja täiendõpet, samuti õppereise, seminare ja konverentse;

11)  annab välja preemiaid, stipendiume, toetusi ja tänukirju ning teisi tunnustusi;

12)  täidab teisi ülesandeid, mis on talle pandud seadusega, lepingutega, Üldkogu otsusega.

 

(2) Liidu õigused oma tegevuse arendamiseks:

1)      omandada, vallata, kasutada ja käsutada vallas- ja kinnisvara ning väärtpabereid;

2)      moodustada Üldkogu otsusega fonde ja sihtkapitale, samuti oma tegevuseks vajalikke asutusi;

3)      osutada teenuseid oma liikmetele ja teistele isikutele vastavalt kehtestatud hinnakirjale ja kalkulatsioonidele;

4)      sõlmida lepinguid nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega oma eesmärkide saavutamiseks;

5)      osaleda Liidule vajalikes ühendustes, organisatsioonides, programmides ja projektides;

6)      teha ettepanekuid riikliku regionaalpoliitika arengu kavandamiseks;

7)      teha ettepanekuid maakonna tasakaalustatud arenguks ja haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks;

8)      korraldada muid vajalikke tegevusi, mis ei ole vastuolus seadusega ja käesoleva põhikirjaga.

 

III peatükk LIIDU LIIKMED

 

§4 Liidu liikmed

(1)   Liidu liikmeteks võivad olla Ida-Virumaa linnad ja vallad, kes tunnistavad Liidu Põhikirja ja täidavad Liidu organite otsuseid.

(2)   Liitu peab kuuluma vähemalt pool Ida-Viru  maakonna kohaliku omavalitsuse üksustest.

 

§5 Liikmeks astumine, väljaastumine ja väljaarvamine

(1)   Liikmeks astumine ja Liidust väljaastumine toimub Liidu Üldkogu poolt tehtava otsusega, mille aluseks on antud valla- või linnavolikogu otsus.

(2)   Üldkogu ei või keelduda Liidu liikmete nõuetele vastava kohaliku omavalitsuse üksuse vastuvõtmisest Liidu liikmeks.

(3)   Väljaastumise päevaks loetakse Üldkogu vastavas otsuses fikseeritud kuupäev. Üldkogu otsusest teatatakse taotlejale ühe nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.

(4)   Liige võib liidust välja astuda teavitades sellest Liidu Juhatust ette vähemalt 6 kuud.

(5)   Kui väljaastumise avaldus esitatakse eelarveaasta kestel, on välja astuda soovijal liikmel kohustus tasuda liikmemaks kogu ülejäänud eelarveaasta eest.

(6)   Liidust võib välja arvata liikme, kellel on liidu liikmemaksu võlgnevus kuue (6) kuu ulatuses aasta arvestuses või kes  muul viisil on rikkunud Liidu põhikirja või kahjustanud muul viisil Liidu või tema liikmete huve.

(7)   Välja arvatud liikmele tuleb tema Liidust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

(8)   Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel:

1)      läheb Liidu liikme staatus üle uuele kohaliku omavalitsuse üksusele kui kõik endised kohaliku omavalitsuse üksused olid Liidu liikmed;

2)      kui kõik kohaliku omavalitsuse üksused ei olnud sama Liidu liikmed, lõpeb Liidu liikmeks olnud omavalitsusüksuse liikmelisus.

 

§6 Liikme ülesanded

(1)   Liikmele saab kohustusi ja ülesandeid anda  põhikirja ja seaduse alusel Üldkogu otsusega.

(2)   Üldkogu-, juhatuse- ja komisjonide töös täidavad Liidu liikmete esindajad oma ülesandeid tasuta kui Üldkogu või Juhatus ei ole otsustanud teisiti.

 

§7 Liikme õigused ja kohustused

(1)   Liidu liikmel on õigus:

1)      osaleda Liidu tegevuses vastavalt põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele;

2)      olla esindajate kaudu esindatud Liidu organites;

3)      teha ettepanekuid Liidu juhtorganitele, komisjonidele ja büroole;

4)      pöörduda arupärimisega Juhatuse poole;

5)      pöörduda Üldkogu poole liikmemaksumäära muutmiseks või tasumise   ajatamiseks;

6)      tutvuda oma esindajate kaudu Liidu büroos olevate Liidu organite poolt tehtud otsustega, Üldkogu koosoleku ja Juhatuse istungi protokollidega ning muude dokumentidega.

 

(2)   Liidu liige on kohustatud:

1)      võtma aktiivselt osa Liidu tegevusest; 

2)      tunnustama ja täitma Liidu põhikirja ja Liidu organite otsuseid;

3)      maksma kehtestatud korras ja määras Liidu liikmemaksu;

4)      kindlustama oma esindaja otsuste tegemiseks vajaliku informatsiooniga;

5)      andma Liidu tööks vajalikku informatsiooni;

6)      hoidma Liidu mainet.

 

 

IV peatükk LIIDU ORGANID

 

§8 Liidu organid

(1) Liidu juhtorganid on:

1)      Liidu kõrgeim juhtorgan on liikmete esindajate üldkoosolek, mida nimetatakse Üldkoguks (edaspidi Üldkogu);

2)      Liidu Juhatus (edaspidi Juhatus).

(2) Liidu esindus-ja tööorganiks on Liidu büroo.

(3)   Töö paremaks korraldamiseks võib Liit moodustada komisjone, töögruppe ja kogusid.

(4)   Liidu majandus- ja finantstegevuse kontrollimiseks moodustatakse revisjoni-komisjon.

 

§ 9 Üldkogu

(1)   Üldkogu moodustub iga Liidu liikme poolt kohalike omavalitsuste volikogude volituste tähtajaks volikogu otsusega nimetatud kahest esindajast – üks kohaliku omavalitsusüksuse volikogu- ning teine täitevorgani (valitsuse) liikmete hulgast ning nende asendusliikmetest.

(2)   Liidu iga liikme volikogu võib enda poolt nimetatud esindaja või tema asendaja tagasi kutsuda ning nimetada uue esindaja ja tema asendaja.

(3)   Igal Liidu liikme igal esindajal on üks hääl.

 

 

§10 Üldkogu kokkukutsumine

(1)   Juhatus kutsub korralise Üldkogu koosoleku kokku vähemalt 4 korda aastas.

(2)   Erakorralise üldkogu koosoleku kokkukutsumise võib algatada Juhatus, Liidu juhatuse esimees  või kui seda nõuab vähemalt 1/10 liidu liikmetest. Kokkukutsumise põhjus peab olema kirjalikult põhjendatud.

(3)   Üldkogu kokkukutsumise teates tuleb märkida koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.

(4)   Üldkogu  päevakorra materjalide eelnõud saadab laiali Liidu büroo elektronpostiga vähemalt 7 kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist.

 

 

§11 Üldkogu pädevus

(1)   Üldkogu

1)      Võtab vastu Liidu põhikirja ja vajadusel teeb selles muudatusi;

2)      valib liikmete esindajate hulgast Liidu juhatuse esimehe ja juhatuse aseesimehe ning  kinnitab Liidu Juhatuse teised liikmed Liidu liikmete ettepanekul;

3)      valib liikmete esindajate hulgast vähemalt 3- liikmelise revisjonikomisjoni;

4)      moodustab vajadusel komisjone ja kinnitab nende liikmed Liidu liikmete ettepanekul.

 

(2)   Üldkogu võtab vastu otsuseid:

1)       kõikides Liidu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Juhatuse või Liidu teiste organite pädevusse;

2)      riiklike ülesannete ja omavalitsuste ülesannete ühiselt täitmiseks võtmiseks;

3)      Liidu liikmeks võtmiseks, Liidust välja arvamiseks ning väljaastumisavalduse rahuldamiseks;

4)      Liidu osalemine äriühingus, sihtasutuses, mittetulundusühingus ning nendes osalemise lõpetamiseks;

5)      Liidu esindajate valimine erinevatesse organisatsioonidesse ja struktuuridesse;

6)      Liidu tegevuskava kinnitamine;

7)      Liidu büroo struktuuri ja töötasustamise aluste kinnitamine;

8)      Liidu tegevdirektori ametisse kinnitamine ja vabastamine;

9)      Liidu eelarve kinnitamine;

10)  liikmemaksu suuruse määramise ja tasumise korra kinnitamine

11)  laenu võtmise otsustamine;

12)   Liidu majandusaasta aruande ja revisjoniakti kinnitamine;

13)  Liidu vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra ja põhimõtete kinnitamine;

14)  Liidu sümboolika kasutamise põhimõtete kinnitamine.

 

 

§12 Üldkogu töökorraldus

(1)   Üldkogu töö vormiks on koosolek, mida juhatab Liidu juhatuse esimees või tema puudumisel juhatuse aseesimees. Mõlema üheaegsel puudumisel juhatab koosolekut Juhatuse poolt antud volituse alusel üks Juhatuse liige.

(2)   Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, mis on eelnevalt Juhatuse poolt päevakorda esitatud ja nõuetekohaselt teatavaks tehtud.

(3)   Päevakorda võib lisada täiendavaid küsimusi kui seda nõuavad vähemalt 1/5 Liidu liiget, kuid seda õigust saab kasutada mitte hiljem kui 3 päeva pärast Üldkogu kokkukutsumist. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.

(4)   Küsimusi, mida ei ole eelnevalt päevakorda võetud, võib koosolekul otsustamiseks võtta, kui Üldkogu koosolekust võtavad osa kõik Liidu liikmed.

(5)   Eelnevalt päevakorda võtmata võib Üldkogu otsustada järgmise Üldkogu kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib Üldkogu ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

(6)   Üldkogu otsuse vastuvõtmiseks küsitakse arvamust hääletamise kohta. Kui hääletust ei nõuta, siis loetakse otsus vastuvõetuks konsensuse alusel ja poolt hääletanuks loetakse kõik istungil osalenud registreerimislehele allkirja andnud liikmed. Kui kasvõi üks liige nõuab hääletamist, toimub hääletamine.

(7)   Üldkogu otsused võetakse vastu koosolekul osalevate esindajate häälteenamusega, kui seaduses või põhikirjas ei ole otsustatud teisiti.

(8)   75% Üldkogu liikmete poolthääled on vajalikud järgmiste otsuste korral: põhikirja muutmise, varade jaotamise ja  Liidu lõpetamise otsuste vastuvõtmisel.

(9)   Üldkogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa Liidu tegevdirektor.

(10)          Üldkogu koosolek  protokollitakse. Heli- ja videosalvestuse teostamist otsustab Üldkogu.

(11)          Üldkogu protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

(12)          Üldkogu liikmel on õigus lisada protokollile oma eriarvamus või nõuda eriarvamuse protokollimist.

(13)          Üldkogu koosoleku protokoll peab olema liikmetele kättesaadav pärast 14 päeva möödumist Üldkogu koosoleku lõppemisest. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja.

 

 

§13 Isikuvalimised Üldkogul

(1)   Isikuvalimised viiakse läbi salajase hääletamise teel. Valituks osutub kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdsel jagunemisel viiakse läbi kordushääletamine.

(2)   Liidu juhatuse esimees ja juhatuse aseesimees valitakse liikmete esindajate hulgast liikmete esindajate poolthäälteenamusega. Kui ükski esitatud kandidaatidest ei saanud piisavalt hääli, viiakse läbi kordushääletus. Kui ka kordushääletusel ei saanud ükski kandidaat vajalikul hulgal hääli, korraldatakse uued valimised järgmisel Üldkogu koosolekul.

 

 

§14 Juhatus

(1)   Liidu Juhatus on  Liidu 6-liikmeline juhtorgan, kes korraldab Liidu tegevust põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

(2)   Liidu Juhatuse volituste tähtaeg on Juhatuse valimisest kuni Üldkogu  poolt uue Juhatuse valimiseni.

(3)    Liidu Juhatusse kuuluvad Liidu juhatuse esimees, juhatuse aseesimees ja iga regiooni esindaja. Juhatuse liikme määramiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

(4)   Liidu liikmete esindajate muutumine uute esindajate määramisel Liidu liikme poolt või Liidu liikmete lisandumisel või väljaastumisel ja väljaarvamisel, võib olla aluseks Juhatuse koosseisu muutmise algatamisel.

(5)  Juhatuse liige võib Juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile.

(6)   Juhatuse koosolekul osaleb tegevdirektor sõnavõtu õigusega.

(7)   Juhatuse koosoleku kutsub kokku Liidu juhatuse esimees vähemalt 1 kord kuus kui Juhatus ei ole eelnevalt otsustanud teisiti.

(8)   Juhatus on aruandekohustuslik Üldkogu ees.

 

 

§15 Juhatuse pädevus ja kohustused

(1)   Juhatuse pädevus on:

1)      Üldkogu koosolekul arutusele tulevate otsuste eelnõude ja päevakorra ettevalmistamine, päevakorda küsimuste esitamine ja ettepanekute tegemine Üldkogule;

2)      Liidu eelarve projekti koostamine;

3)      Liidu tegevdirektori palgaküsimuste otsustamine ja ametijuhendi kinnitamine;

4)      Liidu igaaastase tegevusplaani koostamine;

5)      Liidu koostööprojektide ja nende eelarvete projektide läbivaatamine;

6)      Liidu liikmete huvide kaitsmine;

7)      kooskõlastamiseks või arvamuse saamiseks saabunud eelnõude läbivaatamine ja ettepanekute, täienduste ning paranduste esitamine Üldkogule või kooskõlastuse taotlejale;

8)      maakondlike ühisürituste ja õpilasürituste kava eelnõude koostamine ja Üldkogule kinnitamiseks esitamine;

(2)   Juhatuse kohustused on:

1)      Liidu ettevõtete majandustegevuse ja Liidu esindajate tegevuse kontrollimine Liidu osalusega ettevõtete nõukogudes;

2)      Liidu tegevuse-ja raamatupidamise aastaaruandele ja bilansile allakirjutamine;

3)      muude Üldkogu poolt talle antud ülesannete täitmine.

 

 

§16 Juhatuse töökord

(1)   Juhatuse töö vormiks on istung, mida juhatab Liidu juhatuse esimees või tema puudumisel juhatuse aseesimees. Mõlema üheaegsel puudumisel juhatab istungit kohalolev Juhatuse vanim liige.

(2)    Juhatuse istung toimub vähemalt üks kord kuus. Juhatuse päevakorra materjalide eelnõud edastab liikmetele Liidu büroo elektronposti teel vähemalt 3 tööpäeva enne juhatuse istungi toimumist. Istungi võib läbi viia ka elektroonselt kui selle poolt on vähemalt ¾ Juhatuse liikmetest.

(3)   Juhatuse erakorralise istungi kutsub kokku Liidu juhatuse esimees vastavalt vajadusele.

(4)   Juhatus on pädev vastu võtma otsuseid, mis on eelnevalt päevakorda esitatud ja nõuetekohaselt teatavaks tehtud.

(5)   Juhatus  on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt pool Juhatuse liikmetest.

(6)   Juhatuse koosoleku otsuse vastuvõtmiseks küsitakse arvamust hääletamise kohta. Kui hääletust ei nõuta, siis loetakse otsus vastuvõetuks konsensuse alusel ja poolt hääletanuks loetakse kõik istungil osalenud registreerimislehele allkirja andnud liikmed. Kui kasvõi üks liige nõuab hääletamist, toimub hääletamine.

(7)   Juhatuse otsused võetakse vastu  poolthäälteenamusega.

(8)   Juhatuse istung  protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

(9)   Juhatuse liikmel on õigus lisada protokollile oma eriarvamus või nõuda eriarvamuse protokollimist.

 

 

§17 Liidu juhatuse esimees

(1)   korraldab liidu juhtorganite tööd ja esindab Liitu talle käesoleva põhikirjaga pandud ülesannete ulatuses.

(2)   juhatab Juhatuse istungeid ja Üldkogu koosolekuid. Liidu juhatuse esimehe  äraolekul asendab teda  juhatuse aseesimees, mõlema äraolekul Juhatuse poolt volitatud isik.

(3)   kirjutab alla Juhatuse koosolekute protokollidele ja otsustele.

(4)   annab oma pädevuse piires käskkirju.

(5)   omab õigust delegeerida Juhatuse liikmeid enda asemel esindama Liitu.

(6)   sõlmib, muudab ja lõpetab  lepingu tegevdirektoriga.

(7)   annab ülesandeid tegevdirektorile ja kontrollib Liidu büroo tegevust.

(8)   on aruandekohustuslik Üldkogu ees.

(9)   esindab Liitu üksinda, ülejäänud juhatuse liikmed esindavad Liitu ühiselt.

 

 

§18 Liidu büroo

(1)   Büroo ülesanne on Üldkogu, Juhatuse ja komisjonide töö tehniline tagamine, asjaajamise korraldamine ning Liidu toimimise tagamine.

(2)   Büroo juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Liidu põhikirjast ning Üldkogu ja Juhatuse otsustest.

(3)   Bürood juhib Liidu tegevdirektor.

 

 

§19 Liidu tegevdirektor

(1)   Liidu tegevdirektor:

1)      juhib büroo tegevust;

2)      võtab teenistusse ja vabastab teenistusest büroo teenistujad, määrab nende ametipalgad ja lisatasud, võtab töölepingu alusel tööle töötajad ja vabastab nad töölt;

3)      annab oma pädevuse piires välja käskkirju;

4)      võtab osa Üldkogu ja Juhatuse tööst omades seal sõnaõigust;

5)      esindab oma pädevuse piires Liitu suhetes teiste asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega;

6)      sõlmib tööõiguslikke ja majanduslepinguid ning kirjutab alla rahalistele dokumentidele Liidu kinnitatud eelarve piires;

7)      on aruandekohustuslik Üldkogu, Juhatuse ja Liidu juhatuse esimehe ees.

 

(2)   Liidu tegevdirektor korraldab:

1)      Liidu kinnis-ja vallasvara haldamist, kasutamist ja käsutamist kehtestatud korra kohaselt;

2)      Liidu raamatupidamist Juhatuse kehtestatud korras, koostab ja esitab statistilisi aruandeid;

3)      Muud Liidu eesmärkide saavutamiseks vajalikku tegevust, omavalitsus-ja muude ametnike ja isikute koolitust ning täiendõpet vastavalt käesolevale põhikirjale.

 

§20 Liidu komisjonid

(1)   Liidu tööks vajalike  komisjonide arvu, nimetused ja komisjoni liikmete arvu otsustab Üldkogu ning kinnitab nende liikmed Liidu liikmete ettepanekul.

(2)   Komisjoni töövorm on istung.

(3)   Komisjoni esimees valitakse komisjoni liikmete poolt esimesel istungil.

(4)   Komisjonide tööks vajalikud tingimused ja vajalikud materjalid tagab Liidu büroo.

 

 

V peatükk LIIDU MAJANDAMINE

 

§21 Liidu eelarve

(1)   Liidul on oma eelarve, mille kinnitab Üldkogu hiljemalt eelarveaasta I kvartali jooksul;

(2)   Liidu eelaarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

(3)   Liidu eelarvelisi vahendeid käsutab tegevdirektor vastavalt Liidu tegevuskavale eelarve piires;

(4)   Eelmise aasta eelarve täitmise aruanne kinnitatakse Üldkogu poolt hiljemalt eelarveaasta 1. juuliks.

 

 

§22 Liidu rahastamine

(1)   Oma tegevuseks vajalikud vahendid saab Liit:

1)      liikmemaksudest;

2)      toetustest ja annetustest;

3)      Liidu põhikirjalistest tegevustest saadavast tulust;

4)      seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhtudel riigieelarvelistest eraldistest;

5)      muudest tuludest.

 

(2)   Liidu liikmemaks:

1)      Liikmemaksu kehtestamise põhimõtted, liikmemaksu suuruse ja tasumise korra järgmiseks eelarveaastaks kinnitab Üldkogu hiljemalt eelarveaastale eelnenud aasta 1. novembriks.

 

 

VI peatükk LIIDU TEGEVUSE KONTROLL

 

§23 Kontrolli teostamine

(1)   Üldkogu valib oma liikmete seast vähemalt 3- liikmelise revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjoni liige ei või olla Juhatuse liige või mõne muu komisjoni esimees.

(2)   Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

(3)   Seadusega ettenähtud juhul määrab Üldkogu Liidu majandustegevuse ja aastaaruande seaduslikkuse ja raamatupidamise eeskirjade vastavuse kontrollimiseks sõltumatu audiitori.

 

§24 Revisjonikomisjoni pädevus

(1)   Revisjonikomisjon kontrollib:

1)      Liidu tegevuse vastavust Üldkogu ja Juhatuse otsustele;

2)      tulude ja kulude vastavust  Liidu eelarvele;

3)      raamatupidamise õigsust ja vara kasutamise sihipärasust;

4)      Liidu poolt sõlmitud lepingute täitmist;

5)      Üldkogu otsusega Liidu eelarvest sihtotstarbelisi vahendeid saanud organisatsioonide vahendite kasutamist;

6)      Liidu põhikirja täitmist.

(2)   Revisjonikomisjon teostab kontrolli vähemalt üks kord aastas ja esitab kontrollimisel avastatud puuduste kohta märkused ja ettepanekud Liidu Juhatusele.

(3)   Kontrollimise ajast ja ülesandest teavitab revisjonikomisjon Liidu bürood ja Juhatust vähemalt 3 päeva enne kontrollimise algust.

(4)   Tegevdirektor peab tagama revisjonikomisjonile vajadusel pädeva töötaja juuresoleku ning nõutavad dokumendid.

(5)   Revideerimise akt koos majandusaasta aruande, Liidu tegevdirektori kirja ja audiitori järeldusotsusega esitatakse Üldkogule kinnitamiseks.

(6)   Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on revisjonikomisjoni valimistest kuni Üldkogu uue koosseisu uue revisjonikomisjoni valimisteni.

 

 

VII peatükk LIIDU TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

§25 Liidu tegevuse lõpetamine ja likvideerimine

(1)   Liidu liikmete vähenemise korral alla seaduses ettenähtud suuruse kujundatakse Liit ümber põhikirja muutmisega muud liiki kohaliku omavalitsuse üksuste ühenduseks või lõpetatakse Liidu tegevus.

(2)   Liidu tegevus lõpetatakse Üldkogu otsusega;

(3)   Liidu tegevuse lõpetamisel on likvideerijaks Liidu Juhatus, juhul kui Üldkogu ei otsusta teisiti.

(4)   Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.

(5)   Liidu likvideerimisel on õigustatud isikuteks Liidu liikmed.

(6)   Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara õigustatud isikute vahel.

(7)   Liidust väljaastunud liikmel ei ole õigust Liidu varale.

 

 

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud Liidu üldkogu poolt 14. märtsil 2014