Ida-Virumaa andekate noorte energiafondi

STATUUT

 

I Üldsätted

1.1   Ida-Virumaa andekate noorte energiafond (edaspidi ANF) on eelarveväline Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (edaspidi IVOL) juures tegutsev fond, mis on loodud 13. septembril 2013. aastal Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ja AS Eesti Energia (edaspidi EE) poolt eesmärgiga koguda ja vahendada kapitali Ida-Virumaa andekate noorte huvitegevuse toetamiseks ning kaasata avalikku võimu teostavaid asutusi, ettevõtjaid ja eraisikuid koostöös IVOL-i ja EE-ga jätkusuutliku kogukonna arendamisele Ida-Virumaal.

1.2    ANF moodustatakse Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste, IVOL-i, EE ja teiste ettevõtete ning eraisikute ja organisatsioonide annetustest ja toetustest. Fondile annetades aitab toetaja kaasa Ida-Virumaa noorte mitmekülgsele arengule ja metseenluse arendamisele Eestis.

1.3   ANF asukoht on Eesti Vabariik, 41594 Jõhvi, Keskväljaku 1.

II ANF tulud ja kulud

2.1  ANF tulud moodustuvad:

2.1.1.              sihtotstarbelistest eraldistest;

2.1.2.              annetustest;

2.1.3.              kohalike omavalitsuste eelarvetest tehtavatest eraldistest;

2.1.4.              ettevõtlusest ja muudest tuludest.

2.2  ANF vahendeid kasutatakse Ida- Virumaa noorte huvitegevuse toetamiseks. Toetuse saamiseks peab noor:

2.2.1.              elama alaliselt Ida-Virumaal;

2.2.2.              olema 7-19 aastat vana ja õppima üldharidus- või kutsekoolis;

2.2.3.              olema näidanud huvitegevuse (sh kultuuri-, teaduse või spordi) vallas märkimisväärseid eeldusi või silmapaistvaid tulemusi;

2.2.4.              olema selle huvitegevuse valdkonnaga olnud aktiivselt ja katkematult seotud vähemalt ühe aasta.

2.3   ANF vahendeid võib kasutada:

2.3.1.              kultuurikonkursile või spordivõistlusele sõitmise transpordikuludE katteks;

2.3.2.              huvitegevuse toetuseks;

2.3.3.              huvitegevusega seotud vahendite, nt muusikainstrumentide,       kunstitarvete või spordivahendite soetamiseks;

2.3.4.              kunstinäitustel, konkurssidel, olümpiaadidel vms osalemise kulude, sh majutuskulude osaliseks või täielikuks katmiseks.

III ANF juhtimine

3.1   ANF tegevust juhib vähemalt neljaliikmeline fondi nõukogu, mille koosseisu kuuluvad kaks IVOL-i ja kaks EE esindajat.

3.2   Nõukogu koosseisu volituste kestmise ajal iga aasta kohta keskmiselt vähemalt 1500 € suuruse annetuse tegijal on õigus saada nõukogu selles koosseisus üks koht.

3.3   Nõukogu esimeheks valivad nõukogu liikmed ühe inimese enda hulgast.

3.4   ANF nõukogu volitused kestavad kuni kaks aastat.

3.5   ANF nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% +1 nõukogu liikmetest.

3.6   Kui nõukogu liige ei saa koosolekul osaleda, võib ta oma seisukohad esitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

3.7   ANF toetuse määramise otsustab nõukogu konsensuslikult.

3.8   ANF nõukogu:

3.8.1.              kinnitab tegevuse reglemendi, vormid ja meetodid;

3.8.2.              kinnitab fondi aastaeelarve ja -aruande ning nende ettevalmistamise korra;

3.8.3.              määrab kindlaks aastaeelarve struktuuri ning fondi aruandluse korra;

3.8.4.              otsustab fondist toetuste eraldamise;

3.8.5.              otsustab fondi statuudi muutmise;

3.8.6.              tutvustab fondi ja leiab uusi annetajaid.

3.9   ANF tegutseb aastaeelarve alusel. Aruandeaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendid kantakse üle järgmisesse aastasse.

3.10        ANF annetuste ja toetuste jaoks avatakse omaette arveldusarve. Fondi vara kasutatakse ainult käesolevas statuudis määratletud kulude katteks. ANF arveldusarvet saab kasutada ainult ANF nõukogu poolt määratud esindaja.

IV ANF toetuste taotlemise ja eraldamise üldpõhimõtted

4.1   Toetusi eraldatakse kaks korda aastas: lastekaitsepäeval 1. juunil ja aasta viimasel jõululaupäeva eelsel esmaspäeval.

4.2   Toetusele kandideerijad otsib ANF nõukogu sihtotsinguga koostöös Ida-Virumaal huvitegevust korraldavate isikutega.

4.3   Taotluses peavad olema potentsiaalse toetatava kohta toodud:

4.3.1.              toetuse taotleja isikuandmed;

4.3.2.              õppeasutus;

4.3.3.              huvitegevus, mille harrastamise edendamiseks toetust soovitakse;

4.3.4.              senised saavutused selles huvitegevuses ja selgitus, kuidas taotletav toetus aitab kaasa noore arengule;

4.3.5.              toetuse eesmärk;

4.3.6.              toetuse suurus;

4.3.7.              soovitaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kontaktid.

4.4   Taotlus tuleb esitada vähemalt üks kuu enne toetuse eraldamise päeva.

4.5   Toetuse eraldamine otsustatakse lähtuvalt sellest, et võimalik mõju toetatava potentsiaali avanemisele oleks maksimaalne.

4.6  Toetuse üleandmiseks sõlmitakse kahe nädala jooksul otsuse langetamisest ANF-i ja toetatava, või kui toetatav on alaealine, siis tema esindajaga, kelleks võib olla lapsevanem või ametlikult registreeritud huvikool, leping. Lepingus määratletakse toetuse üleandmise aeg, toetuse sihtotstarve ning aruandekohustus toetuse kasutamise kohta.

4.7   Toetuse üleandmisel osalevad IVOL-i ja Eesti Energia esindajad.

V ANF tegevuse lõpetamine

5.1  ANF tegevus lõpetatakse asutajate otsusega.