Kinnitatud

10. detsembril 2015

üldkogu otsusega nr 9

 

Maakondlike õpilasürituste ja ainesektsioonide tööks
toetuse taotlemise ja jaotamise kord

 

Kord kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse § 2 lõige 2 ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) põhikirja § 3 punkti 9 ning § 22 lõige 1 punkti 4 alusel.
 

 

1. Üldsätted

1.1 Käesolev kord sätestab Ida-Viru maakonnas (v.a. Narva linnas) tegutsevate munitsipaal-, riigi-, ja eraüldhariduskoolide õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevust ning õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamist ja nendest osalust.

1.2 Toetuste andmise eesmärgiks on arendada haridusalast tegevust, luues maakonna õpilastele ja õpetajatele mitmekülgsemaid võimalusi õpikeskkondade kujundamiseks nii koolis kui vaba aja sisustamisel.

1.3 Maakondlike õpilasürituste ja ainesektsioonide töö korraldamiseks

eraldatava toetuse summad kinnitab Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogu oma otsusega.

 

2. Taotluste esitamine

2.1 Taotlusi saavad esitada:

2.1.1 IVOL hariduslike eesmärkide täitmiseks;
2.1.2 Ida-Viru maakonna (v.a. Narva linn) üldhariduskoolid õpilasürituste korraldamiseks;
2.1.3 Ida-Viru maakonna kohalikud omavalitsused (v.a. Narva linn) piirkondlike aineolümpiaadide töö korraldamiseks;

2.1.4 Mittetulundusühingud, mille tegevused on seotud üldharidukoolide õppekavaga;
2.1.5 Ida-Viru maakonnas tegutsevad ainesektsioonid.

2.2 Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (lisa 1), mis esitatakse IVOLi büroosse 1 kord aastas. Taotluste esitamise aeg on 15. november – 10. jaanuar.
Reservi tekkimisel kuulutatakse välja täiendav taotlusvoor või jaotatakse reserv IVOLi õpilasüritustele.

2.3 IVOL toetab järgmisi haridusvaldkonna ning õpilastele suunatud tegevusi, mis on heaks kiidetud IVOLi juhatuse poolt ning kinnitatud Üldkogu koosolekul:

2.3.1 õpilasüritus - Ida-Virumaa õpilastele suunatud hariduslik, sportlik või kultuuriline üritus, mille kohta on saadetud kutse või informatsioon vastavalt sihtgrupile: munitsipaal-, riigi-, ja eraüldhariduskoolide, ainesektsioonidele ning IVOLi büroole;

2.3.2 maakondlike aineolümpiaadide korraldamine – ainesektsioonide poolt korraldatavad erinevate kooliastmete aineolümpiaadid;

2.3.3 ainesektsiooni tegevus - ühe eriala õpetajate vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on õpetajate enesetäiendamine vastava õppeaine paremaks edasiandmiseks ja uute meetodite rakendamiseks. Ainesektsiooni juhataja esitab taotluse vastavalt vormile (lisa 1);

 

3. Taotluste menetlemine

3.1 IVOLi büroo registreerib kõik taotlused ja puuduste esinemisel informeerib taotlejat.

3.1.1 IVOLi büroo kontrollib 10 (kümne) tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel informeeritakse sellest taotlejale 5 (viie) tööpäeva jooksul ning antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 5 (viis) tööpäeva;
3.1.2 kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

3.2 Esitatud taotlused vaatab läbi IVOLi haridus- ja noorsootöökomisjon ning esitab arvamuse vahendite jaotuse kohta IVOLi juhatusele. Taotluste läbivaatamisel võib komisjon kasutada ekspertide abi. Komisjon võib taotlejalt küsida täiendavaid andmeid ja dokumente otsuse langetamiseks.

Toetuse määramisel lähtutakse asjaolust, et varem saadud toetuse lõpparuanded on IVOLi büroo poolt heaks kiidetud ja toetuse saajal ei ole võlgnevusi IVOLi ees.

3.3 Juhatus vaatab läbi esitatud õpilasürituste nimekirja ning toetuse suurused ning teeb ettepaneku Üldkogu koosolekule see kinnitada.

3.4 Õpilasürituste nimekirja ning toetuste suurused kinnitab IVOLi Üldkogu koosolek. IVOLil on õigus rahastada taotlus osaliselt.

3.5 IVOLi büroo teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates IVOLi Üldkogu otsuse vastuvõtmisest.

3.6 Toetuse saajate nimekiri avaldatakse IVOLi veebilehel 10 (kümne) päeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast arvates.
3.7 Toetuse saajaga sõlmitakse leping vastavalt taotluses esitatud andmetele.

3.8 IVOLi raamatupidamine kannab eraldatud vahendid taotlejatele üle viie (5) tööpäeva jooksul peale lepingu sõlmimist.

 

4. Aruandlus ja kontroll

4.1 Taotleja on kohustatud esitama büroole vormikohase aruande (lisa 2) toetuse kasutamise kohta koos kuludokumentidega hiljemalt 1 kuu pärast taotluses märgitud tegevuste lõppemist, detsembris toimuva ürituse puhul hiljemalt 31. detsembriks.

4.2 Kontrolli toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab IVOLi büroo. Kontrollijal on kontrolli teostamisel õigus nõuda toetuse saajalt seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.
4.2 Kontrolli toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab IVOLi büroo. Kontrolli teostamisel on õigus nõuda toetuse saajalt seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

4.3 IVOLil on õigus nõuda toetus tagasi, arvutada see ümber või keelduda järgmisel korral toetuse eraldamisest:

4.3.1 kui toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet, kuludokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
4.3.2 kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
4.3.3 kui taotleja on oma tegevuse lõpetanud enne selle perioodi lõppu, milleks toetus eraldati;
4.3.4 kui taotleja ei täida lepingus esitatud nõudeid.

Lisa 1

TAOTLUS

 

 

TAOTLEJA

 

Nimi

 

Aadress

 

Registrikood

 

Telefon

 

E-post

 

Arvelduskonto, pank

 

Projektijuht (nimi, ametikoht, kontaktid)

 

 

PROJEKT

 

Nimetus

 

Läbiviimise aeg, kestus

 

Eesmärk

 

Sihtgrupp

 

Osalejate arv (eraldi näidata mitte IVOL`i liikmete õpilaste arv)

 

 

 

 

PROJEKTI EELARVE KOKKU JA TOETUSE SUURUS JA SIHTOTSTARVE IVOL`lt

 

Projekti eelarve kokku

 

Toetuse suurus IVOL´lt

 

Toetuse sihtotstarve

 

 

PROJEKTI KIRJELDUS

 

Projekti lühikirjeldus

 

 

 

 

 

 

Projekti tegevused

 

 

 

 

 

Oodatav tulemus

 

 

 

 

 

PROJEKTI EELARVE

(Näidata ära mujalt taotletav toetus, omafinantseerimine, sponsorlus, muud rahalised allikad ja projekti omatulu)

 

TULUD

KULUD

Rahastaja

Summa

Eraldatud otsuse kuupäev

Kuluartikkel

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

Taotleja ( nimi ja allkiri) Kuupäev

 

 

 

Lisa 2

ARUANNE

IVOLi õpilasürituste toetuse kasutamise kohta

 

Taotleja

 

Aadress

 

Registrikood

 

Telefon

 

E-post

 

Projektijuht (nimi, ametikoht, kontaktid)

 

 

 

Projekti nimetus

 

 

Projekti teostamise aeg

 

Projekti teostamise koht

 

Osalejad (omavalitsuse, klubid, seltsid, ringid, osalejate arv)

 

 

 

 

 

Projekti sisuline aruanne:

(kuidas viidi läbi kavandatud tegevus, kas saavutati püstitatud eesmärgid, missugused raskused tekkisid projekti läbiviimise käigus jne. Kui oli koostatud eelnevalt pressiteade, palume selle lisada)

 

 

 

PROJEKTI EELARVE

 

TULUD

KULUD

Saadud toetus

Summa

Kuluartikkel

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

Kokku

 

 

 

Aruande esitaja kinnitab andmete õigsust

 

………………………………………………………………………………………….

ees-ja perekonnanimi allkiri telefon

 

Kuupäev………………………………….20….a.

 

Aruanne vastu võetud ………………………………..20…a.

ja kontrollitud IVOLi büroo poolt:

 

………………………………………………………………………………………….

amet nimi allkiri