Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond

Taotlemise tingimused

 

ANF vahendeid kasutatakse Ida- Virumaa noorte huvitegevuse toetamiseks.

Toetuse saamiseks peab noor:

 • elama alaliselt Ida-Virumaal;

 • olema 7-19 aastat vana ja õppima üldharidus- või kutsekoolis;

 • olema näidanud huvitegevuse (sh kultuuri-, teaduse või spordi) vallas märkimisväärseid eeldusi või silmapaistvaid tulemusi;

 • olema selle huvitegevuse valdkonnaga olnud aktiivselt ja katkematult seotud vähemalt ühe aasta.

ANF vahendeid võib kasutada:

 • kultuurikonkursile või spordivõistlusele sõitmise transpordikulude katteks;

 • huvitegevuse toetuseks;

 • huvitegevusega seotud vahendite, nt muusikainstrumentide, kunstitarvete või spordivahendite soetamiseks;

 • kunstinäitustel, konkurssidel, olümpiaadidel vms osalemise kulude, sh majutuskulude osaliseks või täielikuks katmiseks.

Taotluses peavad olema potentsiaalse toetatava kohta toodud toetuse taotleja isikuandmed:

 • õppeasutus;

 • huvitegevus, mille harrastamise edendamiseks toetust soovitakse;

 • senised saavutused selles huvitegevuses ja selgitus, kuidas taotletav toetus aitab kaasa noore arengule;

 • toetuse eesmärk;

 • toetuse suurus;

 • soovitaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kontaktid.

ANF eraldamise üldpõhimõtted:

 • toetusi eraldatakse kaks korda aastas: lastekaitsepäeval 1. juunil ja jõulupühade eelsel ajal. Toetuse eraldamine otsustatakse lähtuvalt sellest, et võimalik mõju toetatava potentsiaali avanemisele oleks maksimaalne;

 • toetuse määramise otsustab ANF nõukogu konsensuslikult;

 • toetuse üleandmiseks sõlmitakse kahe nädala jooksul otsuse langetamisest ANF-i ja toetatava, või kui toetatav on alaealine, siis tema esindajaga, kelleks võib olla lapsevanem või ametlikult registreeritud huvikool, leping. Lepingus määratletakse toetuse üleandmise aeg, toetuse sihtotstarve ning aruandekohustus toetuse kasutamise kohta.