« Tagasi

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) eesmärk on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus. Toetuse andmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. aasta korraldusega nr 107 kinnitatud „Eesti regionaalarengu strateegiast 2014–2020".

Ida-Viru maakonnas on toetust võimalik eraldada Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskavas toodud projektidele.

MATA taotlemisõigusega projektide Ida-Viru maakondliku nimekirja koostamine.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) ootab maakonna kohalike omavalitsuste ettepanekuid maakondliku tähtsusega investeeringuobjektide osas, mis vastavad MATA määruse nõuetele, on kajastatud maakonna arengustrateegia tegevuskavas ja mille ettevalmistuse tase võimaldab projekti tegevusi ellu viia 2 (kahe) aasta jooskul (s.o. hiljemalt 01.11.2021.). Iga kohalik omavalitsus võib esitada kuni 3 (kolm) ettepanekut sh. KOV enda projektid ja KOV territooriumil tegutsevate MTÜ-de, SA-de ja ettevõtete projektid. Projektiettepanekud tuleb esitada etteantud vormil IVOL-i e-posti aadressile ivol@ivol.ee hiljemalt 20.06.2019.

Esitatud ettepanekuid hindab Ida-Viru maakonna arengustrateegia ellu viimise töörühm, kes esitab oma ettepaneku taotlusõigusega projektide nimekirja kinnitamiseks IVOL juhatusele.

Rohkem infot MATA toetusmeetme kohta Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede

Lisainfo:

Hardi Murula

hardi@ivol.ee 503 6817