Ida-Viru maakonna avalike teenuste kvaliteedi parandamine kohalike omavalitsuste koostöös

4.03.21

Projekti nimi "Ida-Viru maakonna avalike teenuste kvaliteedi parandamine kohalike omavalitsuste koostöös"Projekti nr 2014-2020.12.01.19-0131                                          

 Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

PROJEKTI TUTVUSTUS

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit on ellu viimas projekti „Ida-Viru maakonna avalike teenuste kvaliteedi parandamine kohalike omavalitsuste koostöös".

Projekti partnerid on Alutaguse Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus, Narva-Jõesuu Linnavalitsus ja Toila Vallavalitsus. Projekti kestvuseks on planeeritud 10 kuud perioodil 01.08.2020 kuni 31.05.2021.

Projekti kogumaksumus on 27 608,40 eurot

Projekti toetus on summas 23 467, 14 eurot

Projekti omafinantseering on 4 141, 26 eurot

Projekti eeltingimusteks on vajadus projekti tulemuste järele, et tagada efektiivsem ja ühetaolisem avalike teenuste pakkumine Ida-Viru maakonnas.

Projekti otsene eesmärk on avalike teenuste kaardistamine, protsessikirjelduste välja töötamine ja protsessiskeemide koostamine, milleks on vaja saada ülevaade projektis osalevate omavalitsuste osutatavatest avalikest teenustest, nendega seotud tööprotsessidest ning teha ettepanekuid avalike teenuste osutamise efektiivsuse tõstmiseks.

Projekti tulemiks on projektis osalevate kohalike omavalitsuste viie olulisema avaliku teenuse valdkonna (sotsiaal, kultuur, sport-ja noorsootöö, elamu- ja kommunaalmajandus, heakord ja jäätmehooldus, ehitus- ja planeerimine) protsesside kaardistamine. Projekti tulemused on kasutatavad projektis osalevate kohalike omavalitsuste igapäevatöös avalike teenuste pakkumisel, mis tagab efektiivsema ja ühetaolisema avalike teenuste pakkumise Ida-Viru maakonnas.

Ülevaade projektist:

Tänaseks (04.03.2021) on projekti raames omavalitsuse töötajad läbinud kaks koolitust: sissejuhatav koolitus protsessijuhtimisest ja praktiline koolitus protsesside kaardistamisest (protsessikaardistuse põhimõtted, protsessi-skeemide koostamine, praktiline harjutus tarkvaras Bizagi Modeler  kasutades BPMN (Business Process Model and Notation) metoodikat).

Lisaks protsesside kaardistamise koolitustele on koos viie omavalitsusega eelnevalt väljavalitud viie olulisema avaliku teenuse valdkonnast 30 teenuse protsessi, mida projekti raames koos kaardistatakse. Projekti käigus viidi läbi valitud avalike teenuste kaardistamine ja protsessiskeemide koostamine. Kaardistamisel käidi läbi nii teenuse osutamisega seonduvad väljapoole nähtavad protsessid kui ka organisatsioonisisesed protsessid. Protsesside kaardistamisel püüti võimalikult objektiivselt kaardistada, kuidas neid protsesse tegelikult ellu viiakse ja milliseid lahendusi kasutatakse, et tuua välja ka teenuste parendamisvõimalused. Tänaseks 30 olulisemat avaliku teenuse protsessi kaardistatud ja protsessikirjeldused koostatud.

Hetkel on käsil koos kaasatud konsultantidega kaardistatud protsesside ühtlustamine ja protsesside efektiivsuse tõstmise võimaluste otsimine. Kuna kaardistused viidi läbi vaid ühe KOVi põhiselt, siis on kaasatud kaardistuse läbiviimisse ka teiste KOVide sama valdkonna esindajad, et tuua välja erisused ja pakkuda võimalust kogemusi vahetada. Koostöös arutatakse läbi kaardistatud protsesside eripärad ja sobivuse korral ühtlasi ka parendamise võimalused, mis aitaksid protsesside efektiivsust suurendada.