1. septembrist kuni 1. oktoobrini on võimalus esitada projektitaotlusi kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvoorus

20.09.20

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus.

·  Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides.

·  Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Maksimaalne toetussumma meetme 1 projekti kohta on 2500 eurot ja meetme 2 projekti kohta 4000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee hiljemalt 1. oktoobriks kell 16.30.

 

Taotluste koostamiseks nõustavad taotlejaid soovi korral Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek.ee Tel: 5300 6902 (Narvas)

 

Infotunnid:

Esitlusmaterjalid:

Eesti keelne ...

Vene keelne ...

Lingid salvestustele:

Eesti keelne ...

Vene keelne ...

 

2020 taotlus- ja eelarvevormid:

MEEDE 1 taotlusvorm

MEEDE 1 eelarvevorm

 

MEEDE 2 taotlusvorm

MEEDE 2 eelarvevorm

 

Abimaterjal taotlusvormide täimiseks

Meede 1

Meede 2

 

2020 sügisvooru aruandevormid:

MEEDE 1 sisuaruande vorm

MEEDE 1 kuluaruande vorm

 

MEEDE 2 sisuaruande vorm

MEEDE 2 kuluaruande vorm

 

Hindamismetoodika

Määrus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvooru ülevaade

16.06.20

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru laekus kokku 66 taotlust 55-lt ühenduselt.

Meetmesse 1 (kogukonna areng) esitati 31 taotlust ning meetmesse 2 (elukeskkonna ning kogukonnateenuste arendamine) 35 taotlust. Kokku küsiti KOP kevadvoorus toetusteks 172 257 eurot.

Omavalitsuste lõikes tuli enim taotlusi Alutaguselt ja Narvast, moodustades poole kõigist taotlustest. Järgnesid Jõhvi ja Lüganuse, kõige vähem esitati taotlusi Sillamäelt ja Kohtla-Järvelt.

Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 60 taotlust.

Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 16-le projektile kogusummas 45 509,17 eurot hindamise tulemusena moodustunud pingerea alusel.

 

2020 kevadvoorus toetatud projektid

Toimetaja: ALAR TASA

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI KEVADVOORU TAOTLUSTE ÜLEVAADE

7.05.20

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvooru laekus kokku 66 taotlust 55-lt ühenduselt.

Taotlusi sai esitada kahte meetmesse – kogukonna areng (meede 1) ja elukeskkonna ning kogukonnateenuste arendamine (meede 2). Meetmesse 1 esitati 31 taotlust ning meetmesse 2 laekus 35 taotlust. Kokku küsitakse KOP kevadvoorust toetusteks 172 257 eurot.

Omavalitsuste lõikes tuli enim taotlusi Alutaguselt ja Narvast, moodustades poole kõigist taotlustest. Järgnesid Jõhvi ja Lüganuse, kõige vähem esitati taotlusi Sillamäe ja Kohtla-Järve linnadest.

Järgmise sammuna toimub taotluste tehniline kontroll, peale mida hindab tehnilise kontrolli läbinud taotluseid 5-liikmeline hindamiskomisjon. KOP kevadvoorust toetust saavad projektid selguvad hiljemalt juunikuu alguses.

Toimetaja: ALAR TASA

1. märtsist kuni 1. aprillini on võimalus esitada projektitaotlusi kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvoorus

8.09.20

Muutunud on nii taotlusvormid kui ka määrus.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus.

·  Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides.

·  Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Maksimaalne toetussumma meetme 1 projekti kohta on 2500 eurot ja meetme 2 projekti kohta 4000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtpäevaks kell 16.30.

Vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infopäevad

MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad huvilisi vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infopäevadele:

10. märtsil, kell 16.00 Jõhvi (eesti keeles)

Keskväljak 1 (endine maavalitsuse hoone) IVOL saali  (III korrus vasak tiib)

11. märtsil, kell 16.00 Narva (vene keeles)

Raekoja plats 2 (Tartu Ülikooli Narva Kolledž), ruum 215 (II korrus)

Registreerumine infopäevale http://bit.ly/kop2020k

 

2020 taotlus- ja eelarvevormid:

MEEDE 1 taotlusvorm

MEEDE 1 eelarvevorm

 

MEEDE 2 taotlusvorm

MEEDE 2 eelarvevorm

 

2020 kevadvooru aruandevormid:

MEEDE 1 sisuaruande vorm

MEEDE 1 kuluaruande vorm

 

MEEDE 2 sisuaruande vorm

MEEDE 2 kuluaruande vorm

 

Hindamismetoodika

 

KOP 2020 M1 taotlusvorm abimaterjal

KOP 2020 M2 taotlusvorm abimaterjal

 

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 01.10.2019. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 50 taotlust sh meetmesse 1 - kogukonna areng 25 taotlust ja meetmesse 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 25 taotlust. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 45 taotlust.

Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 16-le meetme 1 projektile kogusummas 27 000,75 eurot ja 12-le meetme 2 projektile kogusummas 19 665,51 €, vastavalt hindamise tulemusena moodustunud pingerea alusel.

2019 sügisvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2019 sügisvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 aasta sügisvooru esitatud taotlused

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorus esitati kokku 50 taotlust, mõlemasse meetmesse 25.

Rahaliselt on projektitaotluste kogusumma ligi 112 tuhat eurot, millest toetuse osa moodustab 85 tuhat. Rahalisi vahendeid toetuste finantseerimiseks jagub umbes poolele soovitud summast.

Hetkel toimub taotluste tehniline menetlemine programmi nõuetele vastavuse osas, milleks on ette nähtud kuni 50 päeva, peale seda hakkab taotluste sisulist poolt hindama viieliikmeline komisjon.

Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu juhatuse poolt hindamistulemuste põhjal tehtud otsuseid võib oodata detsembri keskpaigas.

KOP 2019 sügisvooru materjalid:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Kohaliku omaalgatuse programmi määruse seletuskiri

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus vene keeles.

Hindamismetoodika

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsus hindamiskomisjoni moodustamise kohta.

Taotlusvormid M1 ja M2

Eelarve vormid M1 ja M2

Aruandevormid: M1 sisuaruanne M1 kuluaruanne M2 sisuaruanne M2 kuluaruanne

Abimaterjalid taotlusvormide täitmiseks: M1 ja M2

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad  huvilisi  vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infopäevadele

16. september

Kell 16.00 Jõhvi IVOL büroo saal (Keskväljak 1 Jõhvi)

Infopäev toimub Eesti keeles

17. september

16.00 TÜ Narva Kolledž (Raekoja plats 2)

Infopäev toimub Vene keeles (на русском языке)

Taotluse koostamise abimaterjalid:

Vabaühenduse projektitaotluse koostamise juhend: eesti keeles  vene keeles

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste nõustajad:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

Материалы на русском языке.

Постановление Программы Местной Инициативы на русском языке.

Формы ходатайства M1 и M2

Формы бюджета M1 и M2

Вспомогательные материалы для заполнения форм ходатайства: M1 M2

Формы отчеты: M1 содержательный отчeт    M1 отчет по расходам M2 содержатeльный отчет   M2 отчет по расходам

NB! Вы имеете дело с  демонстрационным материалом, ходатайство нужно представлять в указанной форме на эстонском языке. 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 kevadvooru ülevaade.

Kokku esitati KOP 2019. kevadvoorus 68 taotlust sh Meede 1 tegevusteks 44 taotlust ja Meede 2 tegevusteks 24 taotlust.

Mittevastavaks tunnistati 9 taotlust sh 5 Meetme 1 taotlust ja 4 Meetme 2 taotlust.

Meede 1 - kogukonna areng eraldati toetust 23 projekktile kogusummas 41 591,49 € ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine eraldati toetust 12 projektile kogusummas 20 185,59 €

Abimaterjal taotlusvormide täitmiseks: M1 M2

Materjalid vene keeles.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus vene keeles.

Taotlusvormid M1 ja M2

Eelarve vormid M1 ja M2

Abimaterjalid taotlusvormide täitmiseks: M1 M2

Aruandevormid: M1 sisuaruanne    M1 kuluaruanne M2 sisuaruanne   M2 kuluaruanne

 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. sügisvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 01.10.2018. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 28 taotlust sh Meede 1 - kogukonna areng 16 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 12 taotlust. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 28 taotlust.  Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 14-le Meetme 1 projektile kogusummas 22 957,76 € ja 12-le Meetme 2 projektile kogusummas 20 276,77 €. 

1 projektitaotluse osas võeti vastu otsused taotluse mitterahuldamise kohta.

2018 sügisvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2018 sügisvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

2018 sügisvooru aruande vormid:

M1 sisuaruanne M1 kulude aruanne

M2 sisuaruanne M2 kulude aruanne

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. kevadvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 02.05.2018. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 24 taotlust sh Meede 1 - kogukonna areng 14 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 10 taotlust. Üks taotleja loobus projektitoetuse taotlemisest. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 23 taotlust.  Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 10-le Meetme 1 projektile kogusummas 17 306,72 € ja 6-le Meetme 2 projektile kogusummas 10 056,02 €. 

7 projektitaotluse osas võeti vastu otsused taotluse mitterahuldamise kohta.

2018 I taotlusvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2018 I taotlusvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

2018 kevadvooru aruande vormid:

M1 sisuaruanne M1 kulude aruanne

M2 sisuaruanne M2 kulude aruanne

 

Lisainfo:

Alfred Alt

Kohaliku omaalgatuse programmi menetleja

alfred@ivol.ee 337 0327