Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava muutmine

6.07.20

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) juhatuse 31.05.2019.a otsusega nr 5 kinnitati Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava aastateks 2019-2023. Sama otsusega moodustati strateegia ellu viimise töörühm ja seirekomitee.

14.11.2019 toimus Sillamäe strateegia seirekoosolek, mille käigus seirekomitee
liikmed andsid oma hinnangu strateegiale ning selle ellu viimise tegevustele ja toimus
arutelu strateegia muutmise vajalikkuse üle.

06.12.2019. IVOL juhatuse otsusega nr 6 algatati maakonna arengustrateegia ja strateegia tegevusklava muutmine.

IVOL juhatuse otsusega nr 5 kinnitati strateegia muutmise ajakava ning otsustati avalikustada strateegia tegevuskava 2020-2024 eelnõu.

Tegevuskava avalikustati IVOL ja kohalike omavalitsuste kodulehtedel ning ettepanekute esitamise tähtaeg oli 31.05.2020.

Laekunud ettepanekud vaatas läbi strateegia töörühm ning esitas muudetud tegevuskava IVOL juhatusele kinnitamiseks.

IVOL juhatus kiitis tegevuskava 03.06.2020. toimunud koosolekul heaks ning esitas tegevuskava kinnitamiseks IVOL üldkogule.

IVOL üldkogu 12.06.2020. otsusega nr 6 on kinnitatud Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024.

Tegevuskava on esitatud heaks kiitmiseks maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele.

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava 2019-2023 koostamise ülevaade

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 28.03.2018. otsusega algatati strateegia koostamine ning moodustati strateegia koostamise juht- ja töörühm.

Arengustrateegia koostamisel tegi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostööd Ida-Viru Ettevõtluskeskusega.

19.06.2018. juhtgrupi otsusega kiideti heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ strateegia kontseptsioon. Kontseptsiooni alusel koostati strateegia eelnõu ning tegevuskava. 29.11.2018. juhtgrupi otsusega kiideti heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava aastateks 2019-2023 ning esitati strateegia kinnitamiseks Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava 2019-2023 on heaks kiidetud Alutaguse Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 84, Jõhvi Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 44, Lüganuse Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 48, Toila Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 54, Kohtla-Järve Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 39, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 50, Sillamäe Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 25, ja Narva Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 22

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia

Strateegia tegevuskava

Strateegia kokkuvõte: EST RUS ENG

 

Ida-Viru arengufoorum

22. novembril Jõhvi kontserdimajas toimunud arengufoorumil arutati Ida-Viru maakonna koostamisel olevas arengustrateegias toodud arenguvõimaluste üle ning räägiti maakonnaülese koostöö vajalikkusest, et võimalusi paremini ära kasutada.

Foorumi ettekanded:

Lühikokkuvõte maakonna arengustrateegia protsessist - Lauri Jalonen, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant Esitlus

„Inimeste ja kaupade liikumine"

EL arengud ja seosed maakonna arengustrateegiaga 

Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Esitlus

Strateegia „Eesti 2035"

Magnus Urb, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Esitlus

Ida-Viru maakonna taristu arendamine ja koostöö perspektiivid

Veikko Luhalaid, Ida-Virumaa Omavalitsute Liidu tegevjuht Esitlus

Harju maakonna taristu arendamine ja koostöö perspektiivid

Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Esitlus

Lääne-Viru maakonna taristu arendamine ja koostöö perspektiivid

Einar Vallbaum, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Esitlus

Arenguvaldkondade ülevaade

Ettevõtlusvaldkonna lühiettekanne

Margus Ilmjärv, EKTK Jõhvi esindus, Europedirect Jõhvi Esitlus

Turismivaldkonna lühiettekanne

Kadri Jalonen, Ida-Virumaa turismiklastri koordinaator, IVEK Esitlus

Haridusvaldkonna lühiettekanne

Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledž, arendusdirektor Esitlus

Noorsootöö valdkonna lühiettekanne

Rauno Põld, Ida-Viru noor

Sotsiaalvaldkonna lühiettekanne

Kädi Koppe, Narva-Jõesuu linna Sotsiaalosakonna juhataja Esitlus

Kultuurivaldkonna lühiettekanne

Piia Tamm, Jõhvi kontserdimaja juht

Spordivaldkonna lühiettekanne

Risto Lindeberg, Ida-Viru Spordiliit, Lüganuse vallavolikogu esimees Esitlus

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu avalikustamine.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit teatab:

01. kuni 25. november 2018 toimub Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava eelnõu avalikustamine.

Strateegia ja tegevuskava eelnõuga on võimalik tutvuda Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu kodulehel http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia

Maakonna arengustrateegia ja tegevuskava avalik arutelu toimub 22. november 2018 Ida-Viru maakonna arengufoorumi raames Jõhvi kontserdimajas.

NB! foorumil osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine!

Foorumi päevakava

Ettepanekuid Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 kohta saab esitada kuni 25. november 2018. Ettepanekud tuleb esitada e-posti teel Ida-Virunmaa Omavalitsuste Liidule ivol@ivol.ee

Maakonna arengustrateegia

Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas.

Maakondliku arengustarteegia koostamiseks teeb Ida-Virumaa Omavalitsuste liit koostööd Ida-Viru Ettevõtluskeskusega.

Maakonna arengustrateegia koostamise protsessi sündmused:

28.03.2018. IVOL juhatus algatas maakonna arengustarteegia koostamise ning kinnitas strateegia koostamise juht- ja töörühmade kooseisud. Otsus.

Toimus strateegia koostamise avakoosolek. Kokkuvõte  Osalejate nimekiri

märts-aprill 2018 statistiliste andmete analüüs

Arengustrateegia lähteanalüüs

aprill-mai 2018 huvigruppide kaasamine

Sotsiaal     Lisamaterjal: Sotsiaalteenuste arendamine maakondades

Haridus

Kultuur

Turism

aprill-mai esialgsete arendusideede kogumine kohalikelt omavalitsustelt

17.04.2018. kohtumine riigiasutuste esindajatega Protokoll

23.04.2018. strateegia koostamise töörühma koosole Kokkuvõte  Esitlus Osalejate nimekiri

15.05.2018. töörühma koosolek Kokkuvõte Esitlus Osalejate nimekiri

07.06.2018. strateegiaseminar Kukruse mõisas seminari kava

Seminari materjalid:

Sissejuhatus

Lauri Jalonen ettekanne

Seminari kokkuvõte

Seminaril osalejate nimekiri

14.06.2018. töögrupi koosolek Esitlus Osalejate nimekiri

19.06.2018. juhtgrupi koosolek Kokkuvõte Esitlus Osalejate nimekiri

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ kontseptsioon

Kontseptsiooni heaks kiitmise otsus

17.08.2018. töögrupi koosolek

21.08.2018. juht- ja töögrupi ühine tegevuskava seminar Kokkuvõte

23.10.2018. juhtgrupi koosolek 

Strateegia eelnõu heakskiitmine ning avalikustamine ja menetlemisele saatmine

27.11.2018. töörühma koosolek

29.11.2018. Juhtgrupi otsus Strateegia ja tegevuskava kinnitamine

 

Toimetaja: HARDI MURULA