Maakonna arengustrateegia muutmine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus otsustas 27.03.2020. toimunud koosolekul, et Ida-Viru maakonna arengustrateegia aastateks 2019-2030+ täpsustamiseks ja täiendamiseks ning maakonna õiglase ülemineku tegevuste kavandamiseks koostada  maakonna äriplaan investeeringute kaasamiseks ja ettevõtluse arendamiseks (Plaan B), kava maakonnas tekkivate süsinikuheitmete kasutamiseks (Plaan C) ja maakonna roheplaan taastuvenergia, ring-, bio- ja sinimajanduse arenguks (Plaan G).

Ida-Viru haridusklaster koostöös Ida-Viru teadusnõukoguga on esitanud ettepaneku maakonna haridusplaani (Plaan E) koostamiseks.

Täpsem info B, C, G ja E plaanide koostamise kohta on eraldi alamlehtedel.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ uuendatud läheanalüüs

Kokkuvõte Ida-Virumaa ettevõtete hoiakutest ja toetusvajadustest seoses õiglase ülemineku protsessiga

Ida-Viru maakonna noorte sisend Õiglase Ülemineku Kava koostamiseks

Ida-Viru maakonna õiglase ülemineku põhijooned eelnõu seisuga 15.01.2021.

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava muutmine

  Minimiseeri Maksimeeri Eemalda
6.07.20

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) juhatuse 31.05.2019.a otsusega nr 5 kinnitati Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava aastateks 2019-2023. Sama otsusega moodustati strateegia ellu viimise töörühm ja seirekomitee.

14.11.2019 toimus Sillamäe strateegia seirekoosolek, mille käigus seirekomitee
liikmed andsid oma hinnangu strateegiale ning selle ellu viimise tegevustele ja toimus
arutelu strateegia muutmise vajalikkuse üle.

06.12.2019. IVOL juhatuse otsusega nr 6 algatati maakonna arengustrateegia ja strateegia tegevusklava muutmine.

IVOL juhatuse otsusega nr 5 kinnitati strateegia muutmise ajakava ning otsustati avalikustada strateegia tegevuskava 2020-2024 eelnõu.

Tegevuskava avalikustati IVOL ja kohalike omavalitsuste kodulehtedel ning ettepanekute esitamise tähtaeg oli 31.05.2020.

Laekunud ettepanekud vaatas läbi strateegia töörühm ning esitas muudetud tegevuskava IVOL juhatusele kinnitamiseks.

IVOL juhatus kiitis tegevuskava 03.06.2020. toimunud koosolekul heaks ning esitas tegevuskava kinnitamiseks IVOL üldkogule.

IVOL üldkogu 12.06.2020. otsusega nr 6 on kinnitatud Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024.

Tegevuskava on esitatud heaks kiitmiseks maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele.