Ida-Viru õiglane üleminek

14.09.20

Õiglane üleminek on Eesti siseriiklike ja rahvusvaheliste kliimaeesmärkide täitmiseks vajalike meetmete rakendamine selliselt, et üleminekul süsinikuneutraalsele majandusele on maksimaalsel võimalikul määral tagatud elanike, kohalike omavalitsuste ja riigi heaolu säilimine ning ettevõtjatele tagatud avaliku sektori tugi üleminekust tulenevate uute ärivõimaluste leidmisel ja rakendamisel.

Kõige otsesemalt puudutab õiglase ülemineku protsess Ida-Virumaad. Maakonna tasandil tähendab õiglane üleminek CO² intensiivse majanduse ümberkorraldamist. See hõlmab endast nii põlevkivi sektori ümberkorraldamist kui maakonna majanduskeskkonna mitmekesistamist koos töötajate oskuste arendamisega ja elukeskkonna parandamist, mis tagab piirkondliku tööhõive, sissetulekute säilimise ja Eesti strateegilise varustatuse elektrienergiaga.

IVOL üldkogu 19.02.2020. otsusega nr 6 on moodustatud Ida-Viru maakonna õiglase ülemineku platvorm. Platvormi roll on õiglase ülemineku arutelude ja kaasamise korraldamine. Platvorm töötab läbi erinevad arvamused ning formuleerib ettepanekud õiglase ülemineku korraldamiseks, mis on sisendiks juhtkomisjonile ning protsessiga seotud strateegiadokumentide koostajatele riigi ja piirkonna tasandil.

Ida-Viru õiglase ülemineku platvormi II kokkusaamine toimub 16.09. algusega kell 10.00 Kiviõli Seikluskeskuses ja ZOOM keskkonnas

Arutusel:

  1. Ülevaade Ida-Virumaa elanike arvamuskorje tulemistest 
  2. Ülevaade 27.08. ja 08.09. seminaride aruteludest ja ettepanekutest. 
  3. Platvormi ettepanekud juhtkomisjonile

NB! Viiruse levikust tulenevalt on kohapealsete osalejate arv piiratud 20 inimeseni. Kohapeale ootame eelkõige KOV, põlevkiviettevõtete, ametiühingute ja keskkonnaorganisatsioonide esindajaid. Kõikidel on võimalik osaleda arutelus läbi ZOOM keskkonna.

Koos lõunapausiga plaanime arutelu kuni 15.00-ni.

Palun registreeruge kokkusaamisele https://forms.gle/HaptVFej2J98ZtKb7

 

Rahandusministeerium koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga korraldab õiglase ülemineku kavandamise arutelud Ida-Virumaal

8. septemberil on arutusel keskkond, elukeskkond ja sotsiaalne kaasatus

Seminar toimub ZOOM keskkonnas, vajalik eelnev registreerimine Rahandusministeeriumi kodulehel

Seminari ettekanded:

Ülevaade Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava koostamisest ja Ida-Viru maakonna väljakutsetest Rahandusministeerium Priidu Ristkok

Õiglane üleminek kui ühiskondlik muutus - mida see inimestele kaasa toob ja kuidas (sotsiaal)teadlased saavad panustada Margit Keller, Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut

Lõimumise, kultuuri ja kultuurilise mitmekesisuse ning kodanikuühiskonnaga seotud väljakutsed ja võimalused Kultuuriministeerium, Eduard Odinets

Ida-Virumaa haridusvõrgustik Kerda Eiert, Ida-Virumaa haridusklaster

Elamumajandus, liikuvus ja transport Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,Ivan Sergejev

Sotsiaalvaldkond, tervishoid Sotsiaalministeerium, Rait Kuuse

Üldine paradigma muutus keskkonnavaldkonnas, globaalsest ja kohalikust vaatest Madis Vasser, Eesti Roheline Liikumine; Piret Väinsalu, Eestimaa Looduse fond

Ülevaade Ida-Virumaa keskkonnaseisundist Keskkonnaagentuur, Imre Aruoja

Ettepanekud Ida-Virumaa keskkonnaseisundi parandamiseks Keskkonnaministeerium, Janika Laht

Arutelude kokkuvõtted:

Elukeskkond

Keskkond

 

27. augustil toimus seminar TÜ Narva kolledźis. Arutusel olid energeetika, ettevõtlus, tööturg, teadus-arendustegevused.

Seminari ettekanded:

Ülevaade Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava koostamisest

Kliimaeesmärgid ja energeetika

Taastuvenergeetika võimalused lähiperspektiivis

Tulevikutehnoloogiad ja põlevkivi kasutuse võimalused energeetikas

Ida-Virumaa Ettevõtluskeskkonna võimalused ja väljakutsed

Õiglane üleminek ja ettevõtlus

Teadus ja arendustegevus

Tööhõive ja oskused. Väljakutsed ja võimalused Ida-Virumaal

Arutelude kokkuvõtted

 

Platvormi esimene kokkusaamine toimus 19.06.2020. Kohtla-Järve Kultuurikeskuses (Keskallee 36) ja ZOOM keskkonnas.

Ettekanded ja kokkvõtted:

Õiglase ülemineku kava koostamise protsessi tutvustus

Õiglase ülemineku kohalike omavalitsuste vaade

Õiglase ülemineku keskkonnaühenduste vaade

Ametiühingute, ettevõtjate ja riigi seisukohad on toodud kokkuvõttes.

Kokkusaamise kokkuvõte

Arutelude kokkuvõte

Järgmine platvormi kokkusaamine toimuv augusti teises pooles või septembris.

Справедливый переход в Ида-Вирумаа

22.06.20

Справедливый переход – это применение необходимых для достижения национальных и международных климатических целей мер таким образом, чтобы при переходе на CO²-нейтральную экономику на максимально возможном уровне сохранилось благосостояние жителей, местных самоуправлений и государства, а предпринимателям была обеспечена поддержка публичного сектора для поиска и реализации следующих за переходом новых бизнес-возможностей.

Процесс справедливого перехода непосредственно касается Ида-Вирумаа. На уровне уезда справедливых переход означает реструктуризацию сфер экономики с высоким выбросом CO², что включает в себя как реструктуризацию сланцевого сектора, как и диверсификацию всей экономики уезда, в том числе развитие навыков работников и улучшение условий жизни, что обеспечит в регионе хорошую занятость, сохранение доходов и стратегическое снабжение Эстонии электроэнергией.

Принятым 19.02.2020 решением № 6 общего собрания Союза самоуправлений Ида-Вирумаа сформирована платформа справедливого перехода для уезда Ида-Вирумаа, ролью которой является организация касающихся перехода дискуссий и вовлечение в них общественности. Платформа будет прорабатывать различные мнения и сформирует предложения по организации справедливого перехода, которые будут переданы руководящей комиссии и связанным с процессом составителям стратегических документов на региональном и государственном уровне. 

 

Первая встреча в рамках платформы состоялась 19.06.2020 в Центре культуры Кохтла-Ярве (Кескаллеэ 36) и в среде ZOOM.

Доклады и итоги:

Знакомство с процессом составления программы справедливого перехода

Видение справедливого перехода местными самоуправлениями

Видение справедливого перехода природоохранными организациями

Точки зрения профсоюзов, предпринимателей и государства приведены в итогах.

Итоги встречи

Итоги дискуссий

Следующая встреча в рамках платформы состоится во второй половине августа или в сентябре.