Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) eesmärk on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus. Toetuse andmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. aasta korraldusega nr 107 kinnitatud „Eesti regionaalarengu strateegiast 2014–2020".

Ida-Viru maakonnas on toetust võimalik eraldada Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskavas toodud projektidele.

MATA taotlemisõigusega projektide Ida-Viru maakondliku nimekirja koostamine.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) juhatus kinnitas 31.05.2019. toimunud koosolekul 4 ühistegevuse projekti, mis esitada MATA toetusõiguslike projektide nimekirja. Maakonna KOV-id esitasid omapoolsed ettepanekud MATA toetusõiguslike projektide osas 20.06.2019. 

Esitatud ettepanekuid hindas Ida-Viru maakonna arengustrateegia ellu viimise töörühm, kes esitas oma ettepaneku taotlusõigusega projektide nimekirja kinnitamiseks IVOL juhatusele.

23.08.2019.toimunud koosolekul kinnitas IVOL juhatus lisaks maakondlike ühistegevuse projektidele 5 maakonnaülese mõjuga projekti ja 2 reservprojekti.

30.09.2019. esitas IVOL ettepanekud MATA toetusõiguslike projektide maakondliku nimekirja kinnitaiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele. Otsus nimekirja kinnitamise kohta võetakse vastu hiljemalt 22.11.2019.

Rohkem infot MATA toetusmeetme kohta Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede

Lisainfo:

Hardi Murula

hardi@ivol.ee 503 6817