Teenetemärkide statuut ja taotluse vorm

 
I ÜLDSÄTTED
1. Ida-Viru maakonna teenetemärk koos aukirjaga antakse välja vastavalt Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 13. aprilli 2018 üldkogu otsusele nr 14 isikule, kellel on väärilisi teeneid Ida-Viru maakonna ees.
2. Teenetemärgi koos aukirjaga saanud isikul puuduvad eriõigused.
3. Kaotatud teenetemärk ei kuulu asendamisele.
 
II TEENETEMÄRGI ANDMISE KORD
4. Teenetemärk koos aukirjaga antakse maakonnale osutatud teenete eest Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse otsuse alusel.
5. Teenetemärk antakse korraliselt välja kaks korda aastas – 24. veebruariks, iseseisvuspäevaks ja 23. juuniks, võidupühaks. Teenetemärki võib välja anda ka põhjendatud erandjuhtudel. Teenetemärgi kätteandmine toimub Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud pidulikul vastuvõtul.
6. Teenetemärgi korralise väljaandmise taotlus käesoleva statuudi punktis 9 nimetatud isikute poolt, peab olema esitatud Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatusele 24. jaanuariks sama aasta 24. veebruariks väljaandmiseks ja 23. maiks sama aasta 23. juuniks väljaandmiseks. Erandjuhtudel tuleb esitada taotlus hiljemalt 15 päeva enne üle andmiseks kavandatud päeva koos selge põhjendusega.
7. Juhatusel on õigus jätta tähtajaks esitamata taotlus läbi vaatamata. Taotluse vormistuse ja nõuetele vastavuse vaatab läbi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu büroo, kellel on õigus vormistuspuuduste kõrvaldamiseks määrata taotluse esitajale tähtaeg taotluse puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamise tähtajaks mitte esitamisel või puuduste kõrvaldamata jätmisel jääb taotlus läbi vaatamata.
8. Teenetemärgi korralise väljaandmise puhul otsustab Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus teenetemärgi saanud isikud hiljemalt 15 päeva enne 24. veebruarit või 23. juunit.
9. Taotluse teenetemärgi väljaandmiseks võivad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatusele esitada:
9.1 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, tema nimel tegevdirektor, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse aseesimees;
9.2 kohaliku omavalitsuse volikogu esimees, vallavanem, linnapea;
9.3 riigiasutused, ettevõtted, organisatsioonid.
10. Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud ja kellelt ei ole teenetemärki või selle kandmise õigust ära võetud käesolevas statuudis ja õigusaktides ettenähtud korras. Teenetemärki kantakse üldjuhul pidulike riiklike või kohalike sündmuste puhul.
11. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatusel on õigus teenetemärgi kandmise õiguse äravõtmiseks, kui ilmneb, et teenetemärgi taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid ning selle tõttu on teenetemärgi saanud isik, kellel neid teeneid ei ole. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus tühistab teenetemärgi andmise otsuse ja teeb otsuse isikult teenetemärgi äravõtmiseks.
12. Taotluses teenetemärgi kandidaadi kohta tuleb esitada:
12.1. kandidaadi ees-ja perekonnanimi;
12.3 elukoht, sünniaasta, kuu ja päev;
12.3 elukutse, amet (auaste) ja töö- või teenistuskoht;
12.4 kodakondsuse andmed;
12.5 kas omab teenetemärki, milliste teenete eest ja millist klassi;
12.6 üksikasjalik teenete kirjeldus;
12.7 esitaja, tema andmed
13. Isikule võib välja anda ühe teenetemärgi.
14. Kogu kirjavahetus teenetemärgi asjus toimub Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu büroo kaudu ja ei kuulu avalikustamisele (asutuse sisene teave).
15. Teenetemärgi saanud isikute nimed kantakse Ida-Viru maakonna teenetemärgi saajate nimekirja, mille avaldamine toimub veebilehe aadressil www.ivol.ee.
 
III TEENETEMÄRGI KIRJELDUS
16. Teenetemärk antakse välja koos aukirjaga.
17. Teenetemärgi suuruseks on 38 mm täht. Teenetemärgi väliskujuks on
hõbedased ja kuldsed kiired (kuldsed kiired tähendavad seda, et hõbe on kullatud). Kuldsete nurgakiirte vahel on hõbedaste kiirte lühemad harud. Esiküljel (kiirte taustal) on Ida-Viru maakonna vapp. Ida-Viru maakonna vapiks on sinisel väljal hõbedane hambuline müür, mis lõpeb hõbedase torniga, jättes vabaks vapi
vasakpoolse külgääre; müüril on viis hammast, tornil punane katus ja neli musta aknaava, mis on paigaldatud kolmel tornikorral asuvatena, linnusemüüri kohal
on kaks hõbedast kaheteralist mõõka allapoole pööratud kuldsete käepidemetega.
18. Teenetemärgi tagaküljel on graveeritud märgi järjekorranumber.
19. Teenetemärgiga koos antaval aukirjal on kujundatud värviline teenetemärk ja fikseeritud selle järjekorra number ja selle saanud isiku nimi.
 
IV TEENETEMÄRGI KANDMISE ÕIGUSED
20. Teenetemärgi kandmine peab toimuma vastavuses teenetemärkide seadusega ja teiste vastavat valdkonda reguleerivate õigusaktidega.
21. Teenetemärgi omanikul on õigus kasutada teenetemärgi kujutist oma isiklikel esemetel või siduda isiklike rekvisiitidega riivamata teenetemärgi väärikust.
22. Teenetemärgi kasutamine reklaamtrükistel ja muudes ärilist kasumit taotlevates seostes on keelatud.
 
V RAKENDUSSÄTTED
23. Käesoleva statuudi muutmine, täiendamine ja tühistamine toimub Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse otsusega.
 

Taotluse vorm .../