Viisakompensatsioon

                                                           Компенсации по визам. В помощь ходатаю ...
Abiks taotlejale

Hea kodanik, kes Te taotlete Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni.

Käesolev info on Teile abiks taotluste esitamisel.

Toetusskeemi eesmärk on seoses piiriäärsete alade elanike lihtsustatud piiriületuskorra lõppemisega 2009. a 19. jaanuaril vähendada Eesti Vabariigi (edaspidi EV) kodanike majanduslikke takistusi VF-s elavate abikaasade, lähisugulaste ja sugulaste või nende matmispaikade külastamisel järgmistes piirkondades:

1) Slantsõ rajooni Zagrive vallas;

2) Kingissepa rajooni Ivangorodi linnas ning Bolšelutski ja Kuzemkino vallas;

3) Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja Uue-Irboska vallas.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust  saate taotleda  VF viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni, kui Teie lähisugulased/sugulased elavad või kui külastate nende matmispaiku Ivangorodi linnas või Zagrive, Bolselutski ja Kuzemkino vallas.

Petseri rajooni külastavad kodanikud saavad kompensatsiooni taotleda Võrumaa Arenduskeskusest.

Kompensatsiooni taotlemine toimub kahes etapis- esimeses etapis kantakse kompensatsiooni taotleja kompensatsiooni saajate  nimekirja ja teises etapis kompenseeritakse kompensatsiooni saajate nimekirjas olevale taotlejale viisa menetlemise tasu.

Kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks tuleb taotlejal esitada:

1) taotlus paberil allkirjastatult või elektrooniliselt digitaalallkirjastatult (lisa 1)

2) koopia abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha tõendist või koopia abikaasa, lähisugulase või sugulase matmiskoha tõendist, mille on väljastanud VF kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse asutus või Punane Rist;

3) koopia taotleja ja abikaasa, lähisugulase või sugulase sugulussuhet tõendavast dokumendist (sünnitunnistus, abielutunnistus vms).

Lähisugulane – taotleja tütar, poeg, ema, isa, õde, vend, vanaema, vanaisa või lapselaps.

Sugulane – lähisugulase või taotleja abikaasa tütar, poeg, ema, isa, õde, vend,  vanaema, vanaisa või lapselaps.

Taotlusele ei pea lisama:

1) elukoha tõendi koopiat, kui see on väljastatud ja esitatud kahe eelneva kalendriaasta jooksul toetusskeemi rakendajale, aastani 2017 Ida-Viru või Võru Maavalitsusele;

2) matmispaiga tõendi koopiat, kui see on esitatud eelnevatel kalendriaastatel toetusskeemi rakendajale, aastatel 2009–2017 Ida-Viru või Võru Maavalitsusele;

3) sugulussuhet tõendava dokumendi koopiat, kui see on esitatud eelnevatel kalendriaastatel toetussskeemi rakendajale, aastatel 2009– 2017 Ida-Viru või Võru Maavalitsusele

 

Kompensatsiooni saajate nimekirja saab kanda isikud, kes on EV kodanikud ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Eestis ning kelle esitatud taotlus ja lisadokumendid vastasid toetusskeemiga sätestatud nõuetele.

Taotlus kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks tuleb esitada igal kalendriaastal, ka juhul, kui taotleja on kantud kompensatsiooni saajate nimekirja mõnel varasemal aastal.

Taotlusi kompensatsiooni saajate nimekirja võetakse vastu alates toetusskeemi avamisest kuni 31.oktoobrini või kuni toetusskeemi sulgemiseni.

Kompensatsiooni saajate nimekirja kantud taotlejat teavitatakse pärast kompensatsiooni saajate nimekirja kinnitamist e-kirja teel sellest, et taotleja on nimekirja kantud ja tal on õigus esitada taotlus kompensatsiooni väljamaksmiseks. E-posti puudumisel saab taotleja nimekirja kandmisest teate telefoni teel.

Taotlejaid, keda kompensatsiooni saajate nimekirja ei kanta, teavitatakse sellest  kirjalikult, näidates ära põhjuse, miks taotlejat kompensatsiooni saajate nimekirja ei kantud.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit kinnitab kompensatsiooni saajate või mittesaajate nimekirja üks kord kuus, koondades sinna nimekirja kinnitamisele eelnenud kalendrikuu jooksul esitatud nõuetele vastavad taotlused.

Kui Teie poolt esitatud taotluses esineb puudusi, võetakse Teiega ühendust ja antakse tähtaeg puuduste likvideerimiseks. Puuduste kõrvaldamise aja võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

 

Kui taotleja on kantud  kompensatsiooni saajate nimekirja, siis on tal õigus esitada taotlus kompensatsiooni saamiseks (lisa 2)

Kompensatsiooni taotlemiseks tuleb taotlejal esitada:

1) taotlus paberil allkirjastatult või elektrooniliselt digitaalallkirjastatult;

2) koopia VF viisa eest tasumise maksedokumendist;

3) koopia VF viisast.

Kompensatsiooni väljamaksmiseks vajalikud dokumendid tuleb üldjuhul esitada toetusskeemi rakendajale kümne tööpäeva jooksul pärast tasulise viisa kättesaamist, kuid mitte hiljem kui 30. novembril.

Taotleja saab kompensatsiooni taotleda viisa eest, mille kehtivusaeg langeb tervikuna või osaliselt taotluse esitamise kalendriaastasse või mille kehtivusaeg jäi eelmise kalendriaasta novembrisse või detsembrisse.

Kui toetusskeemi eelarve vahendid lõppevad enne 30. novembrit, saab taotleja taotleda kompensatsiooni viisa eest, mille kehtivusaeg jäi tervikuna või osaliselt eelmise kalendriaasta sellesse perioodi, millal taotluste vastuvõtt oli lõpetatud.

Toetusskeemi rakendaja teavitab kirjalikult taotlejat kompensatsiooni saamisest või mittesaamisest.

Kompensatsiooni makstakse isikule, kes on:

1) kantud kompensatsiooni saajate nimekirja;

2) esitanud toetusskeemi rakendajale väljamaksu taotluse (lisa 2) koos selle juurde kuuluvate kohustuslike lisadokumentide koopiatega

Taotlejale makstakse kompensatsiooni maksimaalselt 70 eurot kalendriaasta kohta.

 

Ühekordse viisa korral makstakse kompensatsiooni kuludokumendi või kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem kui 70 eurot.

Mitmeaastase viisa puhul, kui viisa taotluse menetlemise tasu ületab 70 eurot, on taotlejal õigus taotleda kompensatsiooni mitmel viisa kehtivusaastal, kusjuures väljamakstav  kompensatsioon kokku ei või ületada kuludokumentides toodud summat.

Toetusskeemi rakendaja kannab kompensatsiooni taotleja poolt taotluses näidatud pangakontole üldjuhul ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates. Kui kompensatsiooni saajate nimekirja kandmise ja kompensatsiooni väljamaksmise taotlused esitatakse taotleja poolt üheaegselt, kannab toetusskeemi rakendaja kompensatsiooni taotluses näidatud pangakontole kahe kuu jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates.

 

Taotlusvormid leiate Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt www.ivol.ee alammenüüst „viisad- viisakompensatsioon" või rahandusministeeriumi kodulehelt www.fin.ee alammenüüst „ regionaalareng ja poliitka-  siseriiklikud toetused."

 

Paberkandjal taotlused saatke Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu aadressile Keskväljak 1- 301, 41594, Jõhvi.

Elektroonilised taotlused saatke e- posti aadressil alfred@ivol.ee.

Kui soovite tulla taotlust esitama kohapeale, siis taotluste menetleja asub endises Ida-Viru Maavalitsuse hoones aadressil Keskväljak 1 Jõhvi , kabinetis 301.

Täiendav info: Alfred Alt, 512 6732, 337 0327